59675
" หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมประชุมประจำเดือนของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด พร้อมทั้งเข้าติดตามรักษาสัตว์ป่วยในฟาร์มโคนมของ​สมาชิก "
วันที่ 26​ ธันวาคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง เข้าติดตามรักษาสัตว์ป่วยในฟาร์มโคนม ของนายรมย์ หมัดจันทร์ ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทำการรักษาสัตว์ป่วยด้วยอาการล้มไม่ลุกต่อเนื่อง 
โดยให้แร่ธาตุและเกลือแร่ละลายลงไปในน้ำให้สัตว์ดื่มกิน ร่วมกับฉีดยาบำรุง ยาลดอักเสบ ให้แคลเซียมเข้าทางเส้นเลือดดำ และให้น้ำเกลือที่มีน้ำตาลเดกซ์โทรสเป็นส่วนผสม 
ทำให้สัตว์ป่วยตอบสนองดีขึ้น ไม่ซึม และกินหญ้าและอาหารข้นได้ดี ได้ให้เจ้าของสัตว์สังเกตุอาการและปฏิบัติตามคำแนะนำของนายสัตว์แพทย์ต่อไป หลังจากนั้นได้
เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด โดยหน่วยฯ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและแผนการทำงานของเดือนถัดไป ประกอบไปด้วยเรื่อง 
1.แผนการเฝ้าระวังป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ร่วมกับแผนการทำวัคซีน FMD ในโคนมของฟาร์มสมาชิก
2.การรณรงค์เรื่องการปรับปรุงฟาร์มโคนมของสมาชิกให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคนม โดยมีเป้าหมายให้ทุกฟาร์มเข้าสู่มาตรฐานภายในปี พ.ศ. 2562

รายงานโดย : น.สพ. กำชัย กิจศิลป หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข. 8

237201
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม อ.เมืองชุมพร 2 รายคือฟาร์มอินทร์แปลง และฟาร์มนายยุทธชัย เตจะฟอง
โดยแนะนำการจัดการฟาร์ม การใช้ยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆที่จำเป็นในฟาร์ม ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์
โดยประเมินร่วมกับเจ้าของฟาร์มเพื่อเหนี่ยวนำการคลอดให้แม่โคสาวท้องแรก ที่ล้มไม่ลุกมาประมาณ 2-3 วัน
หลังจากล้วงตรวจพบลูกโคไม่เคลื่อนไหว มีเมือกสีปนเลือดเล็กน้อย น้ำนมไหลทั้ง 4 และในเต้าคู่หน้ามีลักษณะปนหนอง วัดอุณหภูมิได้ 104 F. 
ให้การรักษาโดย Fluid therapy, glucose supplements & calcium supportive, ABO ในเบื้องต้น
แนะนำให้เจ้าของทำการจัดท่าโคให้นอนในท่า sternal recombency อย่างสม่ำเสมอ ขอยืม hip sling จากสหกรณ์ มาเตรียมไว้
และสังเกตการเบ่งคลอดภายใน 24-48 ชม.เเละแจ้ง จนท.หน่วยเพื่อเข้าช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน

58426
"หน่วย HHU พัทลุง เป็นวิทยากรร่วมกับ รองผู้จัดการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด บนเวทีสัมมนาและเสนอแนวคิดเรื่อง "การบริหารจัดการฟาร์มโคนมต้นแบบ"
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา"
วันจันทร์ที่ 24​ ธันวาคม 2561
หน่วย HHU พัทลุง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ร่วมกับ รองผู้จัดการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จาก สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ร่วมกับ
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา บนเวทีสัมนาและเสนอแนวคิดเรื่อง "การบริหารจัดการฟาร์มโคนมต้นแบบ"
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตโคคุณภาพ และการตลาด เพื่อการจัดการฟาร์มมาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตสู่การผลิตมืออาชีพ
เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในการสัมมนาครั้งนี้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 250 ราย
ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี หลังจากการสัมมนาครั้งนี้เกษตรกรผู้ที่สนใจจะเลี้ยงโคนมสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อมาศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนมที่สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง ต่อไป

รายงานโดย : น.สพ. กำชัย กิจศิลป หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข. 8

589959
วันที่24 ธันวาคม  2561ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8. ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดอบรมหลักสูตร "
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ " จำนวน 35 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื้อหาอื่นๆ...