48439
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยชุดเฉพาะกิจฯ
\ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะสุกรภายในฟาร์มสุกรพื้นที่จังหวัดตรัง ในอำเภอรัษฎาและอำเภอห้วยยอด จำนวน 4 ฟาร์ม จากการสุ่มตรวจ ฟาร์มละ 5 ตัวอย่าง รวมจำนวน 20 ตัวอย่าง ผลลัพธ์เป็นลบ (-) ทั้งหมด

 

เนื้อหาอื่นๆ...