237201
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เข้าเยี่ยมฟาร์มโคนม อ.เมืองชุมพร 2 รายคือฟาร์มอินทร์แปลง และฟาร์มนายยุทธชัย เตจะฟอง
โดยแนะนำการจัดการฟาร์ม การใช้ยาปฏิชีวนะและยาอื่นๆที่จำเป็นในฟาร์ม ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์
โดยประเมินร่วมกับเจ้าของฟาร์มเพื่อเหนี่ยวนำการคลอดให้แม่โคสาวท้องแรก ที่ล้มไม่ลุกมาประมาณ 2-3 วัน
หลังจากล้วงตรวจพบลูกโคไม่เคลื่อนไหว มีเมือกสีปนเลือดเล็กน้อย น้ำนมไหลทั้ง 4 และในเต้าคู่หน้ามีลักษณะปนหนอง วัดอุณหภูมิได้ 104 F. 
ให้การรักษาโดย Fluid therapy, glucose supplements & calcium supportive, ABO ในเบื้องต้น
แนะนำให้เจ้าของทำการจัดท่าโคให้นอนในท่า sternal recombency อย่างสม่ำเสมอ ขอยืม hip sling จากสหกรณ์ มาเตรียมไว้
และสังเกตการเบ่งคลอดภายใน 24-48 ชม.เเละแจ้ง จนท.หน่วยเพื่อเข้าช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน