picv290861001
มาตรการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานบุคคลในการขอรับการประเมิน ของนายฉัตรฐาพงค์ คงทุง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ ตำแหน่ง 2166
ได้ส่งผลงานวิชาการขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์จำนวนปศุสัตว์และการตลาดในเขตปศุสัตว์ที่ 8"

388569

สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนยุทธศาสตร์สารสนเทศการปศุสัตว์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการและการจัดกิจกรรม KM Forumฃ
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมบรรจงแกรนด์บอลรูม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

pic08
ประกาศสำนักงาน เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 3/2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

pic08

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ และวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 การซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ และวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

รายละเอียดการพิจารณาราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

S 80945157
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์สุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสมศุกร์ นาครอด หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร
พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประเมินตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) ณ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี

เนื้อหาอื่นๆ...