S 32473106
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดย ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ”
มีผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เข้าร่วมอบรม จำนวน 29 ราย จำนวนไก่เนื้อ 624,050 ตัว. ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 25 ราย ระนอง 2 ราย และ นครศรีฯ 2 ราย

203498
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นายพิชัย วัฒนาวานิชกูล เป็นประธานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน"
พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
โดยมีวิทยากรมาจากมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งให้ความรู้ด้านการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสำนักงาน และวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งวิธีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ในการช่วยดับไฟ
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน. 

 

pic001
วันที่ 13 พ.ย. 2561 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมนายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และคณะ ดำเนินการตรวจรับรองเพื่อมอบสิทธิ์เข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
ณ บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด ม.3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

bigcleaningday61
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๑
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ จัดประชุมชี้แจงและดำเนินการกิจกรรมในวันทำความสะอาดครั้งใหญ่
บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “Big Cleaning Day” ภายใต้กิจกรรมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน ในด้านกิจกรรมการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของบุคลากรในหน่วยงานด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีต่อความสำเร็จของเป้าหมายองค์กร
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และได้ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี การยอมรับซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน
การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขเอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติงานต่อไป
มีผู้เข้าร่วมประชุมและดำเนินการกิจกรรมเป็นบุคลากรจากส่วนฯ/ฝ่ายฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ รวม ๔๖ คน สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘
และสถานที่จัดกิจกรรม ณ อาคารเก็บวัคซีน โรงเก็บพัสดุ
และบริเวณโดยรอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ โดยมี นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต ๘ เป็นประธานเปิดการประชุมและการจัดกิจกรรม และนำบุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘
ร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ของหน่วยงาน (รายละเอียด)

เนื้อหาอื่นๆ...