การปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต/การแจ้งเบาะแส
2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต กรมปศุสัตว์ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้ายการทุจริต กรมปศุสัตว์