58426
"หน่วย HHU พัทลุง เป็นวิทยากรร่วมกับ รองผู้จัดการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด บนเวทีสัมมนาและเสนอแนวคิดเรื่อง "การบริหารจัดการฟาร์มโคนมต้นแบบ"
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา"
วันจันทร์ที่ 24​ ธันวาคม 2561
หน่วย HHU พัทลุง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ร่วมกับ รองผู้จัดการสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จาก สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ร่วมกับ
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดยะลา บนเวทีสัมนาและเสนอแนวคิดเรื่อง "การบริหารจัดการฟาร์มโคนมต้นแบบ"
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิตโคคุณภาพ และการตลาด เพื่อการจัดการฟาร์มมาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตสู่การผลิตมืออาชีพ
เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงโคในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ในการสัมมนาครั้งนี้มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 250 ราย
ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี หลังจากการสัมมนาครั้งนี้เกษตรกรผู้ที่สนใจจะเลี้ยงโคนมสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อมาศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนมที่สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง ต่อไป

รายงานโดย : น.สพ. กำชัย กิจศิลป หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข. 8