ประวัติความเป็นมาเมื่อครั้งมีการจัดการปกครองหัวเมือง  โดยเป็นมณฑลเทศาภิบาล ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการ   

ให้ดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์มณฑลนครศรีธรรมราชสงขลา ต่อมามีการเปลียนแปลงการปกครองปี  

- พ.ศ. 2486 ได้ยุบมณฑลทั่วราชอาณาจักรและจัดแบ่งออกเป็น  5  ภาค  ซึ่งภาคใต้เป็นภาค  5  มีสำนักงานสัตวแพทย์ภาคอยู่ที่ จังหวัดสงขลา ต่อมาในปี

- พ.ศ. 2495 กรมปศุสัตว์ได้แบ่งส่วนราชการภูมิภาค ให้มีการเพิ่มภาคขึ้น โดยแบ่งภาใต้เป็น  2  ภาค  คือ   
สำนักงานสัตวแพทย์ภาค  8  ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช    และสำนักงานสัตวแพทย์  9   
ตั้งอยู่ที่   อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ต่อมาในปี 

- พ.ศ.2499 ได้มีพระราชบัญญัตืระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ยุบเลิกส่วนราชการภาคสำนักงานสัตวแพทย์ภาคยุบเลิกไป ต่อมาในปี 

- พ.ศ.  2500  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องถิ่นกรมปศุสัตว์  โดยแบ่งออกเป็น สำนักงานสัตวแพทย์เขต 
โดยสำนักงานสัตวแพทย์เขต 8 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมาในปี

- พ.ศ. 2516  เปลี่ยนชื่อ จาก "สำนักงานสัตวแพทย์เขต 8 " ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานปศุสัตว์เขต 8"

- พ.ศ.  2528  กรมปศุสัตว์ได้ย้ายสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จากอำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตั้งอยู่ที่  อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- พ.ศ.  2545 ได้เปลี่ยน ชื่อจาก "สำนักงานปศุสัตว์เขต 8" เป็น "สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8" ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 235 เล่ม 119 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 (Regional   Bureau  of  Animal  Health  and  Sanitation )

- พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยน ชื่อจาก "สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8"เป็น "สำนักงานปศุสัตว์เขต 8" ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวัน 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554
(Office of Regional Livestock 8) จนถึงปัจจุบัน

 

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

ที่อยู่หน่วยงาน 63/1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84000  โทรศัพท์  077-282320  โทรสาร 077-272117 ,e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Mapket66