52163
"หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ทำการบันทึกข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มโคนม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง จำนวน 17 ฟาร์ม พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมภายในฟาร์มให้เป็นปัจจุบัน"
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
หน่วย HHU พัทลุง ทำการบันทึกข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มโคนม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง จำนวน 17 ฟาร์ม เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ในโครงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มโคนม พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมภายในฟาร์มให้เป็นปัจจุบัน ผ่านทางโปรแกรม 3I ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ทำให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลด้าน ประชากรสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ สุขภาพสัตว์ และประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของฟาร์ม ได้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

รายงานโดย : น.สพ. กำชัย กิจศิลป หน่วย HHU พัทลุง

pic211261005
"หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพร้อมทั้งแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มโคนม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง"
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 หน่วย HHU พัทลุง เข้าฟาร์มโคนม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง
เพื่อแนะนำการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมและถูกวิธี พร้อมทั้งแนะนำให้เกษตรกรมีการบันทึกข้อมูลการใช้ยาภายในฟาร์มของตนเองเป็นประจำทุกครั้ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ใช้ในการแนะนำการรักษาโรค ไม่ให้เกิดการดื้อยาของสัตว์ป่วยภายในฟาร์ม
และลดการใช้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่ไม่จำเป็น ลดการตกค้างของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อมรอบๆฟาร์มโคนม หลังจากให้คำแนะนำ
เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้น และทราบว่าก่อนการเลือกใช้ยาแต่ละครั้งควรปรึกษานายสัตวแพทย์ก่อนทุกครั้ง

รายงานโดย : น.สพ. กำชัย กิจศิลป หน่วย HHU พัทลุง

S 38322182
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 15.30 น. ส่วนมาตรฐานฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่,ปศุสัตว์อำเภอปลายพระยา ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรขุน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสต์ (B-agonist) ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ รายละเอียดดังนี้
1.วิเชียรฟาร์ม 83 ม.1 ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
2.อุมาฟาร์ม 301 ม.6 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
3.ธนากรฟาร์ม 74 ม.4 ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ผลการสุ่มตรวจ ปัสสาวะสุกรจำนวน 15 ตัวอย่าง  ให้ผลเป็นลบทั้ง 15 ตัวอย่าง

165243
วันนี้​ 19​ ธค.61​ คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ​ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น​ ระดับเขต​ 8
ได้ออกคัดเลือก​ รร.ตชด.​ บ้านตะแบกงาม​ อ.พะโต๊ะ​ จ.ชุมพรและ​ รร.ตชด.บ้านยางโพรง​ อ.ไชยา​ จ.สุราษฎร์ธานี​ สังกัด​ กก.ตชด.ที่​ 41​ ซึงมีผลการดำเนินงานกิจกรรมอยุ่ในเกณฑ์ดีทั้ง​ 2 โรงเรียน

pic191261008

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายปราโมทย์ นวลวิจิตร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนายเดชา มากเกลี้ยง ปศุสัตว์อำเภอดอนสัก
ลงพื้นที่ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมนี้ได้มอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์พร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 24 ชุด และหญ้าแห้ง จำนวน 200 ฟ่อน ให้กับเกษตรกร
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย

เนื้อหาอื่นๆ...