ข้อแนะนำในการตรวจข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร  pdf

กฎหมายด้านปศุสัตว์

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๙

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กฎกระทรวง

ประกาศกรมปศุสัตว์

คำสั่งกรมปศุสัตว์

ระเบียบกรมปศุสัตว์