52163
"หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ทำการบันทึกข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มโคนม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง จำนวน 17 ฟาร์ม พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมภายในฟาร์มให้เป็นปัจจุบัน"
วันที่ 20 ธันวาคม 2561
หน่วย HHU พัทลุง ทำการบันทึกข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะภายในฟาร์มโคนม ของสมาชิกสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง จำนวน 17 ฟาร์ม เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้ในโครงการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มโคนม พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมภายในฟาร์มให้เป็นปัจจุบัน ผ่านทางโปรแกรม 3I ของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประโยชน์ของโปรแกรมนี้ทำให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลด้าน ประชากรสัตว์ ระบบสืบพันธุ์ สุขภาพสัตว์ และประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของฟาร์ม ได้อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

รายงานโดย : น.สพ. กำชัย กิจศิลป หน่วย HHU พัทลุง