ลิงค์ภายนอก
 
unnamed01
ratthai210458
idpregion8
finance01
picmoac071058
eotion
s eservice
salary290158001
iconhomepap2112580001
iconpap01

 

 

 

 

 

arrowgif1ข่าวประชาสัมพันธ์arrowgif1


newnaประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8newna
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวด
ราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรือง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 

เรือง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผลงานวิชาการ ของ นายณรงค์ แก้วเฉย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการให้ลูกโดยใช้วิธีการผสมเทียมในแพะ

การพัฒนาการเลี้ยงแพะแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน

 

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 1/2561


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
เรื่่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ดีเด่น ระดับเขต 8 ประจำปี 2560
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1

 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8


ผลการติดตามงาน ศพก.
นโยบายเร่วด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2560


ผลการติดตามงาน 
นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงและสหกรณ์

ปศุสัตว์แปลงใหญ๋ / Smart Farmer

 

เอกสารการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ในระบบเกษตรยั่งยืน


ประกาศสำนักงานปศุสัตว์เขต 8  

เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รับรองที่พักซากสัตว์และมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ ที่ ขต ๔๒/๒๕๖๐ เรื่อง ขายทอดตลาด


โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

โครงการพัฒนาระบบโคนม กิจกรรมฟาร์มสาธิตโคนม
บันทึกประสิทธิภาพ การจัดการฟาร์มโคนม

โครงการปรับเปลี่ยน พื้นที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานส่งเสริมปศุสัตว์

 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม...

pic141160001วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิชล อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยม ติดตามทะเบียนสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
และติดตามงานตามโครงการฟาร์มต้นแบบ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ)

(รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:49 น.)

 

pic2803590001สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนสุขภาพสัตว์
ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การทดสอบโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น” เมื่อวันที่ 22–23 มีนาคม 2559
ณ  โรงแรมร้อยเกาะ  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รายละเอียด)
เอกสารประกอบโครงการ (1.โรคที่สำคัญสัตว์เศรษฐกิจ ,2.การผ่าซากฯ)

 

piccon2501590001น.สพ. บรรจง  จงรักษ์วัฒนา  ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานในการประชุม “ติดตามสถานการณ์และ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย”
เมื่อวันที่  20 มกราคม 2559 
ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ 
(รายละเอียด

 

pic210159001วันที่ 21 มกราคม 2559 
นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 8
เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาฯ
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่ 1/2559 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(รายละเอียด)

 

pic2001590001เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จาก
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมเก็บตัวอย่างนมโรงเรียน บ.แมรี่แอนเดรี่ โปรดักส์ จำกัด
อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการของ สธ (อย.)กับ รศช.
เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (รายละเอียด)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 มกราคม 2016 เวลา 16:00 น.)

 

bicboss61
ปศุสัตว์เขต 8
Who's Online
เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Call Center
publish f2
รับแจ้งปัญหาด้านปศุสัตว์
077-282320,077-281308
ในวันแลเวลาราชการ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
63/1 ถนนศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ลิงค์ภายนอก
unnamed01
icon clippingnews
01royalcattle
saraban090458
03strategic
04zoning
05smartf
02flood
esmart01
04thairabies
05dpis
25580408 1
docimage
emovereq icon s