159341

ร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปีพุทธศักราช 2564
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายนางสาววิภาวี ศรีเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำพุทธศักราช 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งวันที่ 31 มีนาคม 2564 ของทุกปี เป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนา การศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

1010611

บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ บทบาทของสัตวแพทย์ในระบบการผลิตอาหาร ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ กำชัย กิจศิลป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำแนวทางให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในหัวข้อ บทบาทของสัตวแพทย์ในระบบการผลิตอาหาร พร้อมทั้งร่วมประชุมกับคณบดีและอาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องงานวิชาการ งานวิจัยและงานบริการ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

S 19709961

จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบ การฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ”ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายนายพิชัย วัฒนาวานิชกุล ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 40 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

S 19816453

ร่วมตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อมาตรฐาน ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุราษฎร์ธานี และตรวจติดตามภายใน สนง.ปศจ.สุราษฏร์ธานี
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายนายพิชัย วัฒนาวานิชกุล ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มรับรองฯ สพส.และ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สนง.ปศจ. สุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อมาตรฐาน ของ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และตรวจติดตามภายใน สนง.ปศจ.สุราษฏร์ธานี ผลการตรวจ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน กรมปศุสัตว์

1007471

กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือปลัก ทะเลน้อย และการดูแลสุขภาพกระบือ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 26 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สนง.ปศข.8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และทำการดูแลสุขภาพกระบือ โดยมีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 3 ราย จำนวนกระบือที่เก็บตัวอย่าง 12 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม พร้อมทั้งฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กระบือจำนวน 30 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

เนื้อหาอื่นๆ...