00001

“ กรมปศุสัตว์ พัฒนาบุคลากรในการขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ผลิตภัณฑ์ GI ขานรับนโยบายตลาดนำการผลิต “
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (OTOP) ประเภทผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สู่การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
โดยการจัดสัมมนาในวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาโครงการฯ พร้อมด้วย นายสุรจิต วิชชุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ และมีการบรรยายโดยวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
👉🏼การขอขึ้นทะเบียนสินค้า OTOP โดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
👉🏼กระบวนการขอขึ้นทะเบียนการขอใช้ตราสัญลักษณ์และการทำแผนควบคุม โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
👉🏼 ประสบการณ์การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยประธานหอการค้าจังหวัดตรัง
👉🏼การพัฒนาสินค้าหมูย่างเมืองตรังไปสู่สินค้าGI โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง
👉🏼กิจกรรมการเขียน storytelling เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI
ในการนี้ นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และติดตามประเมินผลการจัดสัมมนา เพื่อกำหนดแผนงานโครงการด้านเกษตรอัตลักษณ์ในปีงบประมาณ 2565 ตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

 

164873

ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ. 2564
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้นายฉัตรฐาพงค์ คงทุง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 5 (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชุมพรเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย

1004406

กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือปลัก ทะเลน้อย และการดูแลสุขภาพกระบือ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ ตำบลทะเลน้อยและตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และทำการดูแลสุขภาพกระบือ โดยมีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 6 ราย จำนวนกระบือที่เก็บตัวอย่าง 6 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม พร้อมทั้งฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กระบือจำนวนทั้งสิ้น 43 ตัว

รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8

260979

บริการตรวจระบบสืบพันธุ์และปรับปรุงข้อมูลโคนมชุมพร
วันที่ 24 มีนาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฏร์ธานี หน่วยชุมโคและหงษ์เจริญ ปฏิบัติการตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจท้อง ปรับปรุงข้อมูลโคนมและขึ้นทะเบียนโคนม ในระบบ iservice กรมปศุสัตว์ ให้เป็นปัจจุบัน และยังได้ติดตามผลการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบ ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อ.ปะทิว จำนวน 2 ราย โดยมีการตรวจท้องจำนวน 10 ตัว แก้ไขระบบสืบพันธุ์ จำนวน 5 ตัว และขึ้นทะเบียนโคนมใหม่ในฟาร์มทั้งหมด 10 ตัว
รายงานโดย: หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข 8

1002456

กิจกรรมการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ในกระบือปลัก ทะเลน้อย และการดูแลสุขภาพกระบือ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 23 มีนาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน ลงพื้นที่ ตำบลทะเลน้อยและตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเก็บตัวอย่างตรวจโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนในกระบือทะเลน้อย พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และทำการดูแลสุขภาพกระบือ โดยมีจำนวน เกษตรกรได้รับบริการ 7 ราย จำนวนกระบือที่เก็บตัวอย่าง 12 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม พร้อมทั้งฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กระบือจำนวนทั้งสิ้น 52 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8