341991

ควบคุมและป้องกันรักษาโรคลัมปี สกิน โคเนื้อ-โคนม ชุมพร
14 กรกฎาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยหงษ์เจริญ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 2 ราย จำนวนโคนม 140 ตัว และยังได้ทำวัคซีนให้โคเนื้ออีก 60 ตัว ของชาวบ้านในพื้นที่ ม.8 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จำนวน 6 ราย โดยได้แนะนำให้มีการจัดการควบคุมแมลงพาหะนำโรคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ต่อไป
ในการนี้จำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของ อ.ท่าแซะ นั้นกำลังใกล้เสร็จสิ้นตามแผนที่ได้กำหนดไว้ แต่ยังมีโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกจำนวนมาก ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้เน้นย้ำในเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการควบคุมแมลงและความรู้ความเข้าใจให้ชาวบ้านเข้มงวดไม่เคลื่อนย้ายโคมาจากพื้นที่อื่นเพื่อลดปัญหาการนำเชื้อเข้ามาเพิ่มในระหว่างที่รอวัคซีนรอบใหม่ เพื่อควบคุมโรคให้สงบลงโดยเร็ว
รายงานโดย ; หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8

1150378

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโคนม จังหวัดพัทลุง
วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนมในตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ ฟาร์มสาธิตฯสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด และฟาร์มในพื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม รวมถึงการให้ความรู้เกษตรกรในการดูแล ป้องกันโรค และเฝ้าระวังโรคลัมปี สกินซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้ รวมถึงการควบคุมและการกำจัดแมลงพาหะในฟาร์ม
โดยมีจำนวนโคนมและโคพื้นเมืองรอบฟาร์มที่ได้รับการฉีดวัคซีน รวม 420 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ 5 ราย
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์

S 33259525

กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกินในโคนม จังหวัดพัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนม ในพื้นที่ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง และอำเภอเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโคนม และให้ความรู้เกษตรกรในการดูแลและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกินซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้ รวมถึงการควบคุมและการกำจัดแมลงพาหะในฟาร์มอยู่เสมอ โดยมีจำนวนโคนมและโคพื้นเมืองรอบฟาร์มที่ได้รับการฉีดวัคซีน รวม 660 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับบริการ 17 ราย
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์

341057

ควบคุมและป้องกันรักษาโรคลัมปี สกิน โคเนื้อ-โคนม ชุมพร
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 4 ราย จำนวนโคนม 120 ตัว
โดยในต้นสัปดาห์ได้ร่วมประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหาและปรับแผนและถอดบทเรียนในการทำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ กับคณะทำงานชุดเฉพาะกิจในการควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน จังหวัดชุมพร
ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยมีด่านกักกันสัตว์ชุมพรร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมและรักษาโคเนื้อที่ป่วยของชาวบ้าน ในพื้นที่ ม.3 ต.คุริง อ.ท่าแซะ ส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิม ชุมชนมัศยิดมูฮาญิรีน ซึ่งเลี้ยงกันแบบผูกล่ามในสวนปาล์มซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อผ่านแมลงพาหะได้ง่ายและการควบคุมแมลงได้ค่อนข้างยาก โดยเป็นจุดเกิดโรคใหม่ที่มีโคป่วยแล้ว 5-6 ราย โดยจะนำปัญหาเข้าหารือกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะเพื่อจัดการควบคุมรักษาและป้องกันโรคต่อไป
โดยมีข้อเสนอว่าแนวทางการฉีดวัคซีนให้กับโคทุกตัวในพื้นที่เสี่ยงของชาวบ้าน ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้การระบาดของโรคสงบโดยเร็ว แต่ต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานที่ช้ากว่าปกติ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจับบังคับ การสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวร่วมของชาวบ้านเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงาน
รายงานโดย ; หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8

336755

ฉีดวัคซีนลัมปี สกิน โคเนื้อ-โคนม ชุมพร 
7-8 กรกฎาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนม อ.ปะทิว จ.ชุมพร 7 ราย จำนวนโคนม 267 ตัว และได้ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ เข้าพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนให้กับโคเนื้อของชาวบ้านรายย่อย
ในการสกัดกั้นและควบคุมรอบจุดเกิดโรค โดยมีฝนตกลงมาตลอดทั้งวันในพื้นที่ ต.ทรัพย์อนันต์ 100 ตัว ต.นากระตาม 100 ตัว ต.ท่าข้าม 60 ตัว ต.สองพี่น้อง 20 ตัว รวม 280 ตัว

รายงานโดย ; หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8