01

สำรวจถังรวบรวมน้ำนมดิบของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่รับผิดชอบ
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม มอบหมายให้คณะทำงานฯ ประกอบด้วยนายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์กำชัย กิจศิลป์ ตัวแทน ส่วนสุขภาพสัตว์ นางสาวอุไรรัตน์ โคตรวันทา และ นายสัตวแพทย์หฤษฎ์ ณัฏฐวัชรกุล ตัวแทน ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ ร่วมสำรวจข้อมูลศุูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด

1123508

กิจกรรมการป้องกัน และกำจัดแมลงพาหะในฟาร์มโคนม พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกร ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) จ.พัทลุง
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) พัทลุง ร่วมกับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ฟาร์มโคนมของเกษตรกร ในตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เพื่อบริการฉีดพ่นยากำจัดแมลงในฟาร์ม โดยการฉีดพ่นบริเวณโรงเรือนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการกำจัดแมลงดูดเลือดและแมลงพาหะ พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้ โดยมีเกษตรกรได้รับการบริการ 2 ราย จำนวนสัตว์ในฝูงที่ได้รับบริการ 88 ตัว
รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์

1111028

กิจกรรมการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโคนมพร้อมแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์และให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน จังหวัดพัทลุงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มโคนม ในตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินกิจกรรมขึ้นทะเบียนโคนม ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล และแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ในฟาร์ม โครงการผลิตพ่อพันธุ์ทรอปิคอลโฮลสไตล์ (ฟาร์มมาสเตอร์บูล) จำนวน 1 ฟาร์ม จำนวนโคที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 11 ตัว และดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์พร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาพยาธิเม็ดเลือดในฟาร์มโคนมของสมาชิกกลุ่มลำปำ จำนวน 2 ฟาร์ม ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำเกษตรกรในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้

รายงานโดย : หน่วย HHU พัทลุง สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์

S 211353761

กิจกรรมติดตามการปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) จ.ชุมพร
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต8 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร หน่วย HHU ชุมพร และสำนักงาน
ปศุสัตว์อ.ปะทิว และอ.ท่าแซะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคลัมปี สกิน ในฟาร์มโคนม และโคเนื้อ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือเกษตรกรในการรักษาสัตว์ป่วยโรคลัมปี สกิน ในฟาร์มที่พบการเกิดโรค ให้คำแนะนำการควบคุมป้องกันแมลงพาหะ และแนวทางการเฝ้าระวังโรคในฟาร์มที่ไม่พบการเกิดโรค โดยได้มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับบริการจำนวน 3 ราย ใน อ.ท่าแซะ และโคเนื้อจำนวน 2 ราย ในอ.ปะทิว นอกจากนี้ยังได้มีการหารือแนวทางการบริหารวัคซีนควบคุมโรคลัมปี สกิน ร่วมกับสนง.ปศจ.ชุมพร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว์ และได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่
รายงานโดย : ส่วนสุขภาพสัตว์ สนง.ปศข.8 กรมปศุสัตว์

615576

ร่วมประชุมชี้แจงโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพและติดตามการดำเนินงานโครงเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.พัทลุง
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การส่งคืนเงินตามโครงโคเนื้อสร้างอาชีพ รับฟังปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ของกลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพ ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม และ กลุ่มโคเนื้อสร้างอาชีพ ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง นอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานของเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ นางเกษร ทองคำ ซึ่งรับไก่ไข่พันธุ์โรดไทยไปผลิตลูกไก่ไข่ขยายพันธุ์ให้เกษตรกรรายอื่นที่สนใจ