1194687

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3/2564 และสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม จังหวัดพัทลุง
วันที่ 23 สิงหาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ กลุ่มท่ามิหรำ ในอำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอศรีบรรพต จ.พัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3/2564
และ เจาะเลือดเก็บตัวอย่างเซรั่มส่งทดสอบโรคตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง
โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 380 ตัว จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเก็บตัวอย่างเซรั่ม 65 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการ 12 ราย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพโคนมประจำปีตามโปรแกรม และเป็นการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน
ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้  รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์

227547

วันที่  20  สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564  รอบที่ 2 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พื้นที่จังหวัดระนอง)
พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกรม) โดยประชุมระบบออนไลน์ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ web Conference โปรแกรม Zoom Meeting 
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

226832

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8
ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและ
การขับเคลื่อน แบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พื้นที่ของจังหวัดพังงา)
พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ระดับกรม) โดยประชุมระบบออนไลน์ทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ web Conference โปรแกรม Zoom Meeting
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1015950

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เข้าตรวจติดตาม GMP โรงฆ่าสัตว์ทุ่งกง ที่ตั้ง 114/13 ม.2 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี มีกำลังการผลิต 120 ตัว/วัน ตรวจพบว่ายังมีข้อบกพร่องบางส่วน ได้แจ้งกับผู้ประกอบการเจ้าของโรงฆ่าสัตว์ทุ่งกงให้ดำเนินการแก้ไข ตามข้อแนะนำ ซึ่งจะตรวจติดตามในรอบต่อไปภายในเดือนตุลาคม 2564

1189519

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3/2564 และสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม จังหวัดพัทลุง
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต8 และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ กลุ่มลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3/2564 และ เจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งทดสอบโรคตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย 540 ตัว จำนวนสัตว์ที่ได้รับการเก็บตัวอย่างเซรั่ม 107 ตัว จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการบริการ 15 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคและตรวจสุขภาพโคนมประจำปีตามโปรแกรม และเป็นการเฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้
รายงานโดย :หน่วย HHU พัทลุง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 กรมปศุสัตว์