156779

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย นางสาววิภาวี ศรีเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

139693

ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์. พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6 (นายมนัส กำเนิดมณี) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าประชุม

818630

จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร ‘การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบ การฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ”ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายนายพิชัย วัฒนาวานิชกุล ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะเนื้อ” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 27ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

558369

ประเมินศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) ด้านปศุสัตว์
วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะกรรมการประเมินศูนย์เรียนรู้ ศพก.ระดับเขต 8 ลงพื้นที่ทำการประเมิน ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัด พังงา เจ้าของศูนย์ คุณภัทรานิษฐ์ ชาวาปี ที่ตั้งศูนย์ อ.คุระบุรี จ.พังงาเพื่อคัดเลือกศูนย์เรียนรู้ ศพก ดีเด่นระดับเขต
ในการนี้มีท่านนายอำเภอคุระบุรี ท่านรักษาการปศุสัตว์จังหวัดพังงา ท่านปศุสัตว์อำเภอ ท่านเกษตรอำเภอ ท่านประมงอำเภอและสมาชิกเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

49401

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมาย นางสาววิภาวี ศรีเจริญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 5 (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรม อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบนโยบายการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การตรวจราชการเป็นมาตรการสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามภารกิจของกระทรวง บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ.

เนื้อหาอื่นๆ...