messageImage 1642650798128

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ครั้งที่ 1/2565
เพื่อติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการสำคัญและนโยบายเร่งด่วนตามข้อสั่งการของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมปศุสัตว์
รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหน่วยงาน
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ปศุสัตว์จังหวัด 9 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 11 ศูนย์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 6 ด่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
โดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19).

311834

วันที่ 19 มกราคม 2565 ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังสารเร่งเนื้อแดง สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง เข้าตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรขุน 2 ฟาร์ม จำนวน 10 ตัวอย่าง ในพื้นที่อำเภอเมือง และ อำเภอละอุ่น  จังหวัดระนอง ให้ผลการตรวจเป็นลบทุกตัวอย่าง

438335

ปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในโคนมจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2565 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ชุมพร ได้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันโรคในโคนมจังหวัดชุมพร และทำวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด 3 types lot. A64H เก็บตัวอย่างซีรั่มตรวจโรคบรูเซลล่า ทดสอบโรค TB เพื่อเตรียมจัดทำฟาร์มโคนมปลอดโรคระดับ B และสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระทดสอบโรคที่เกิดจากปรสิตในโคนม ในการนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยผสมเทียมของศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง, อำเภอท่าแซะ, อำเภอปะทิว และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมปฏิบัติงานในฟาร์มโคนม 4 ราย และทำวัคซีนในโคนมจำนวน 228 ตัว ตัวอย่างซีรั่ม 76 ตัวอย่าง ตัวอย่างเลือดตรวจพยาธิเม็ดเลือดและอุจจาระตรวจพยาธิในลำไส้อย่างละ 20 ตัวอย่าง ตามลำดับ.

S 8429573

ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มธนาคารโค กระบือ ดีเด่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 มกราคม 2565 น.สพ.ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ภายใต้ธนาคารโค กระบือฯ
ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มและให้คำแนะนำการดำเนินการตามระเบียบ ของ ธคก. โดยมีปศุสัตว์อำเภอดอนสัก
และผู้รับผิดชอบงาน ธคก. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย.

311563

วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ดำเนินการตรวจติดตามระบบ GMP/HACCP โรงงานปลาป่น บริษัทกรุงเทพมหกิจ จำกัด พร้อมตรวจอาหารสัตว์ โดยรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (mobile lab) เพื่อวิเคราะห์หาการปลอมปน  ในวัตถุดิบอาหารสัตว์ ความชื้น เชื้อรา รวมทั้งการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะกลุ่มเตตร้าไซคลินและกลุ่มไนโตรฟูแรน ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และไม่พบการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะ.