284201

รุดสอบสวนโรคในโคเนื้อ ที่สงสัยเป็นโรคลัมปีสกินรายแรกของภาคใต้
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแซะ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร และด่านกักกันสัตว์ชุมพรเข้าสอบสวนโรคในโคเนื้อที่มีอาการคล้ายโรคลัมปี้สกินของผู้เลี้ยงโคเนื้อ บ้านดอนเคี่ยม ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้เก็บตัวอย่างเลือดและชิ้นเนื้อของตุ่มรอยโรคส่งตรวจไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ (ทุ่งสง) เก็บข้อมูลแบบสอบสวนโรค แนะนำวิธีการจัดการควบคุมแมลงพาหะ การชะลอการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าฟาร์ม และหลักการจัดการสุขศาสตร์ในคอกพักสัตว์เพื่อลดแหล่งรังโรคโดยในเบื้องต้นเจ้าของสัตว์ป่วยมีความเข้าใจในสถานการณ์ของการระบาดของโรคและให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และพิจารณาจำหน่ายโคเข้าโรงฆ่าเพื่อเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก่อนมีการยืนยันผลการตรวจอย่างเป็นทางการ

รายงานโดย: หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต

new1

การติดตามโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์แท้เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้ติดตามเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่พันธุ์แท้เพื่อจำหน่ายในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ซึ่งได้รับมอบไก่ไข่โรดไทยพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ จากศูนย์พัฒนาการปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 6 ราย รายละ 35 ตัว ( เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 30 ตัว ) รวม 210 ตัว ปัจจุบันคงเหลือ 204 ตัว (เพศเมีย 180 ตัว) โดยเน้นการเลี้ยงแบบปล่อยลานให้กินวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นร่วมกับอาหารสำเร็จรูป ปัจจุบันมีแม่ไก่ให้ผลผลิตไข่แล้วคิดเป็นร้อยละ 38.8 ของแม่ไก่ทั้งหมด ซึ่งสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงจากการขายไข่ไก่สด ,ขายไข่ไก่มีเชื้อ เพื่อไปฟักผลิตสายพันธุ์และผลิตลูกไก่ไข่เพื่อเป็นไก่สาวต่อไป.

66618

ติดตามผลการแก้ไขและตรวจระบบสืบพันธ์ุโคเนื้อ กรป.กลาง จังหวัดชุมพร
วันที่ 7 เมษายน 2564 หน่วย HHU ชุมพร สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เข้าปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์แม่พันธุ์โคเนืัอ ให้กับหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่ 4 สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยในครั้งนี้ได้ตรวจแม่โคเนื้อจำนวน 19 ตัว มีตั้งท้องแล้ว 4 ตัว แก้ปัญหาระบบสืบพันธุ์ 3 ตัว เหนี่ยวนำการเป็นสัด 11 ตัว และพิจารณาคัดทิ้งแม่โคอายุมากและรังไข่ฝ่อเรื้อรังจำนวน 1 ตัว และนัดหมายติดตามผลอีกครั้งในประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ต่อไป
รายงานโดย : หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข.8

847843

วันที่ 8  เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้นายพิชัย วัฒนาวานิชกุล นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร  จัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร (GAP)  และผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงหมูหลุม” ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน  38 ราย ณ ห้องประชุมดิ  โอ  โซน  รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

570572

ตรวจเยี่ยมฟาร์ม เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ 7 เมษายน 2564 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 มอบหมายให้นายจิตศักดิ์ เมืองเขียว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์ม เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ผูู้เลี้ยงแพะ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ของคุณนัทที จีระประสิทธิ์ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแพะบอร์ นำเข้ามาจาก อเมริกา เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนการพัฒนาพันธุ์แพะในพื้นที่ภาคใต้

เนื้อหาอื่นๆ...