307891

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. หน่วย HHU ชุมพร เข้าร่วมประชุมกับปศุสัตว์จังหวัดชุมพร และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ชุมพร เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในโค-กระบือ ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อหงษ์เจริญ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การขอรับจัดสรรวัคซีนจากกรมปศุสัตว์
2. การเข้มงวดในมาตรการเคลื่อนย้ายสัตว์ในช่วงการระบาดของโรค
3. เวชภัณฑ์สำหรับการักษาและควบคุมและกำจัดแมลงพาหะ
4. การจัดทำสื่อ อบรมให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดให้เกษตรกร
อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่สงบลงโดยเร็ว

รายงานโดย; หน่วย HHU ชุมพร สนง.ปศข 8

1078766

กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 และให้ความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน ในจังหวัดพัทลุง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าพะยอม และสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ลงพื้นที่ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ กลุ่มป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งทดสอบโรค ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยมีจำนวนสัตว์ได้รับการเก็บตัวอย่างซีรั่ม 80 ตัว เกษตรกรที่ได้รับการบริการจำนวน 5 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพโคนมประจำปี ตามโปรแกรมและเป็นการเฝ้าระวังโรคสัตว์ สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในขณะนี้

300571

รับมือ ลัมปี้ สกิน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD รอบ 2 และเฝ้าระวังโรคตามแผนประจำปี 2564
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วย HHU ชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอปะทิว ฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD รอบ 2/64 และเก็บตัวอย่างเลือด ซีรั่ม เฝ้าระวังโรคตามแผนและกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดชุมพร จำนวน 42 ตัว ให้กับผู้เลี้ยงโคนม 2 ราย ของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโค อ.ปะทิว ในช่วงบ่ายได้ร่วมกับเทศบาลตำบลชุมโค และปศุสัตว์อำเภอปะทิว ฉีดพ่นยากำจัดแมลงพาหะนำโรคลัมปี สกิน บริเวณฟาร์มเลี้ยงโคนมของสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมชุมโคจำนวน 7 ราย เพื่อตัดวงจรการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และแนะนำให้เจ้าของฟาร์ม จัดโปรแกรมกำจัดแมลงทุกๆ อาทิตย์ในช่วงการระบาดของโรคนี้ในพื้นที่อำเภอปะทิว ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปะทิวให้ความร่วมมือในการประสานงานและเทศบาลตำบลชุมโคให้ความอนุเคราะห์เครื่องพ่นยาและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคนม ให้กับสมาชิกเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ตำบลชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร

1072694

กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในโคนม ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU)พัทลุง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนขนุน และ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
ลงพื้นที่ ฟาร์มสมาชิกสหกรณ์โคนมฯ กลุ่มท่ามิหรำ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างซีรั่มส่งทดสอบโรคตามกิจกรรมสำรวจความชุก โรคบรูเซลลาในโคนม
ประจำปีงบประมาณ 2564 จังหวัดพัทลุง โดยมีสัตว์ได้รับการเก็บตัวอย่างซีรั่ม จำนวน 102 ตัว กษตรกรที่ได้รับการบริการ จำนวน 6 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสุขภาพโคนมประจำปีตามโปรแกรม
และเป็นการ เฝ้าระวังโรคสัตว์สู่คนที่สำคัญในฟาร์ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกษตรกรในการเฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน ซึ่งเป็นโรคระบาด ที่สำคัญในขณะนี้

S 2342917
นายสัตวแพทย์ ธนวัตน์  พันธ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์การจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ภายใต้สโลแกน สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวันดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้
หลากหลายเมนู เนื่องในวันดื่มนมโลก #WorldMilkDay วันที่ 1 มิถุนายน