กระบวนงานที่ดีที่สุด

แบบติดตามหลังการพัฒนา

1.1 แบบฟอร์มที่ 1 แบบรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 รอบที่ 2 ปี 2558

1.2 แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน ผลความสามารถ ทักษะที่ต้องพัฒนา

1.3 แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน ผล สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบที่ 2 ปี 2558

1.4 แบบฟอร์มที่ 3.1 รายงานการพัฒนาข้าราชการ

1.5.1 แบบฟอร์ม 3.2 รายงานการพัฒนาพนักงานราชการ

1.6 แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร