• กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหน่วยงาน 

• บันทึกรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2558 ให้ท่านเขตทราบ

• แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1 ปี 2558

• แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผนการพัฒนาความสามารถและทักษะ

• แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผนผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2558

• แบบฟอร์มที่ 3.1 (แผนและผลการพัฒนาข้าราชการ)

• แบบฟอร์มที่ 3.2 (แผนและผลการพัฒนาพนักงานราชการ)

• บัญชีรายชื่อข้าราชการ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

• บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8

• บันทึกแจ้งแผนการพัฒนาให้ กกจ. (กรมปศุสัตว์) ทราบ

• การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IPD) รอบที่ 1 ปี 2558