1. แบบฟอร์มIDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 

2. แบบฟอร์มIDP:B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

3. การนำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่ใช่้วิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)ตามนโยบาย Unit School จำนวน 1 โครงการ โดยแสดหลักฐานที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(Cop:Community Of Practice)

 - หลักฐานขั้นตอนการวางแผน เช่น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง เป็นตั้น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ(Cop:Community Of Practice)

 - หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ เช่น รูปถ่าย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ได้รับจากการเรียนรู้ บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมCoP เป็นต้น ประมวลภาพกิจกรรม และ แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 - หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ เช่นสรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ พร้อมตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น 

โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 - หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น สรุปผลการประเมินติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมตัิวอย่างแบบประเมินฯ เป็นต้น

 ขั้นตอนการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลรอบที่ 1/2561

 

 

ขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 1/2561

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP)ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร: ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2561

รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนรียนรู้

รายงานผลการจัดกิจกรรม กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

การรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ(Cop)กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลีี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาซพ.ศ. 2560"

สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

สรุปสาระสำคัญศาสตร์พระราช