1. บันทึกแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2559

2. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 รอบที่ 1 ปี 2559

3. หลักฐานการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

4. บันทึกรายงานแผนและผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1 ปี 2559

5. แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบที่ 1 ปี 2559

6. แบบฟอร์มที่ 2.1 ความสามารถ ทักษะ ที่ต้องพัฒนา รอบที่ 1 ปี 2559

7. แบบฟอร์มที่ 2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา รอบที่ 1 ปี 2559

8. แบบฟอร์มที่ 3.1 รายงานการพัฒนาข้าราชการ รอบที่ 1 ปี 2559

9. แบบฟอร์มที่ 3.2 รายงานการพัฒนาพนักงานราชการ รอบที่ 1 ปี 2559

10. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร

11. บัญชีรายชื่อข้าราชการ (ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง) ของ สนง.ปศข.8 ปี 2559

12. บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ (ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง) ของ สนง.ปศข.8 ปี 2559

13. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน