1.บันทึกแจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร รอบ 2 ปี 59 ให้ส่วนฯฝ่ายฯ ทราบ

2. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนารายบุคคล รอบ 2 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. บันทึกรายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 2 ปี 2559 ให้ ปศข.8 ทราบ

4. แบบฟอร์มที่ 1 รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)รอบที่ 2 ปี 2559

5. แบบฟอร์มที่ 2.1 รายงานแผน - ผลความสามารถและทักษะที่ต้องพัฒนา

6. แบบฟอร์มที่ 2.2 รายงานแผน - ผลสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

7. แบบฟอร์ม 3.1 สรุปรายงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาข้าราชการ

8. แบบฟอร์ม 3.2 สรุปรายงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาพนักงานราชการ

9. แบบฟอร์มที่ 4 การประเมินให้คะแนนตนเองตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2 ปี 2559

10. บัญชีรายชื่อข้าราชการ (ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง) ของ สนง.ปศข.8 ปี 2559

11. บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ (ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง) ของ สนง.ปศข.8 ปี 2559

12. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน คือ การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการอื่น ๆโครงการจัด CoP