1. แบบฟอร์ม IDP:A และ IDP : B
2. หลักฐานการวางแผน

     (1) บันทึกการวางแผน

     (2) หนังสือแจ้งแผนฯ

     (3) สำเนาโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ

3 หลักฐานการดำเนินการ

     (1) แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

     (2) รายงานผลการจัดกิจกรรม

     (3) เนื้อหาบทเรียน

     (4) ภาพกิจกรรม

     (5) รายชื่อสมาชิกชุมชน

4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

     (1) สรุปผลการเรียนรู้

     (2) แบบทดสอบ

     (3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

     (4) แบบประเมินความพึงพอใจ

5 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

     (1) สรุปผลการประเมินติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

     (2) แบบติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์