1.แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

       * รายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)

           - แบบฟอร์มIDP:A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

       * การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 

         - แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ (IDP A)
         - แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP B)

      * โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

           - หลักฐานการวางแผน

           - โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น

           - หลักฐานการดำเนินการ

           - หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

           - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ