1.แบบฟอร์ม IDP A และ IDP B

2. หลักฐานการวางแผน

  (1) บันทึกการวางแผน

  (2) แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ / แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.หลักฐานการดำเนินการ

  (1) รายงานผลตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

  (2) หนังสือแจ้งกำหนดโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  (3) บันทึกขออนุมัติโครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  (4) โครงการจัดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

  (5) รายชื่อผู้ลงทะเบียน

  (6) ภาพกิจกรรม

  (7) รายงานผลการจัดกิจกรรม

4. หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

  (1) สรุปผลการเรียนรู้

  (2) รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ (COP) 

  (3) แบบทดสอบก่อนการพัฒนา

  (4) แบบทดสอบหลังการพัฒนา

  (5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

5.หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

  (1) สรุปการประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

  (2) แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน