1. ขอแจ้งแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบการประเมินที่ 2/2560

2.การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

3. การสื่อสารแผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร

4. การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

5. การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

6. การสรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากร