S 13402128 0

"เก็บข้อมูลการผลิต การตลาดและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ณ จังหวัดพัทลุง“
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เก็บข้อมูลการผลิต การตลาดและองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง พร้อมทั้ง ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรด้านการเลี้ยงและการจัดการฟาร์ม ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง