S 93380641 0

“ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่”
วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายเริงโรจน์ ปานภักดี ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสุกรชีวภาพชุมชน ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และ นางสาวสุพิศ เรืองพุทธ เกษตรกรแกนนำโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ในการพัฒนาการเลี้ยง โคเนื้อ ไก่ไข่ ไก่คอล่อน และสุกรหลุม