S 13402143 0

"ตรวจติดตามตลาดสีเขียว ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ณ จังหวัดพัทลุง“
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ตรวจติดตามตลาดสีเขียว ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ของชุมชนได้สะดวกขึ้นและพัฒนาตลาดสีเขียวให้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ณ ริมถนนฟุตบาทหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง