S 93134911 0

“ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง”
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนัง ในพื้นที่ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง กำหนดแนวทางเก็บข้อมูลการปลูกมันสำปะหลัง เพื่อลดต้นทุนและเป็นเสบียงอาหารสัตว์ และได้สนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลังพันธ์ห้วยบง 60 จำนวน 100 ท่อน ในการปลูกทดสอบ