S 9076759

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายพิชัย วัฒนาวานิชกูล ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดี สำหรับศูนย์รวบรวมไข่ ที่ศูนย์รวบรวมไข่ บริษัท สุเทพฟาร์มสุราษฎร์ จำกัด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี