639054 0

"ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช"
วันที่ 18 เมษายน 2567 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และปศุสัตว์อำเภอสิชล ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 กลุ่ม 57 ราย ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช