รูป2 0

“สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต ประจำปี 2567”
วันที่ 30 มีนาคม 2567 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต ประจำปี 2567” ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬา องค์การบริการส่วนจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานในการเปิดการอบบรมสัมมนา มีผู้เข้าร่วมอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมปศุสัตว์ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สุราษฎร์ธานี ,เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี ,เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและเทคโนโลยีการผสมเทียมสุราษฎร์ธานี ,เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 , และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 รวมทั้งสิ้น 101 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี และประธานกลุ่มผู้เลี้ยง โคเนื้อพันธุ์บราห์มันพันธุ์แท้และลูกผสมบราห์มันภาคใต้ (SBSG)