S 106635270 0

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ตรวจต่ออายุแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ และ ตรวจติดตามระบบการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พัทลุง ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ผลการตรวจพบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งดำเนินการส่งผลการตรวจ แก่คณะกรรมการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อพิจารณาต่ออายุในลำดับถัดไป