S 106520586 0

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ตรวจรับรองใหม่ฟาร์มเลี้ยงผึ้งชันโรง เพื่อผลักดันให้ได้ใบรับรอง GAP จำนวน 1 ฟาร์ม ฟาร์มสวนผึ้ง ปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ผลการตรวจพบว่ามีข้อบกพร่อง ต้องแก้ไข โดยให้ระยะเวลาแก้ไขข้อบกพร่อง 1 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปศุสัตว์มาตรฐานและ ได้รับรอง GAP ต่อไป