LINE ALBUM 5 ส 91166 ๒๓๑๑๐๙ 54

“กิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day)”
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท นำทีมผู้อำนวยการส่วนฯ หัวหน้าฝ่ายฯ และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงาน สร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศน่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยและ มีความปลอดภัยในสำนักงาน