S 106496011 0

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจติดตามและต่ออายุระบบการผลิตพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการตรวจพบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปศุสัตว์อินทรีย์ ซึ่งดำเนินการส่งผลการตรวจแก่คณะกรรการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อพิจารณาต่ออายุในลำดับถัดไป