S 1376539

ร่วมรณรงค์วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายนของทุกปี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 นำโดยนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 และนายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานปศุสัตว์เขต 8
ร่วมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู” ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่ 2 บ้านบางชุมโถ
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับสนับสนุน นมพร้อมดื่มจากสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จำนวน 300 ถุง เพื่อแจกเด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมและนำกลับไปดื่มที่บ้าน.