S 6070525

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา เข้าตรวจรับรองใหม่ GMP ศูนย์รวบรวมไข่จิตติมาฟาร์ม  เลขทื่ 3/10 หมู่ที่ 1 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ตรวจพบว่าได้มีข้อบกพร่อง ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขต่อไป.