S 6054222

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ได้เข้าตรวจรับรองใหม่ GMP โรงฆ่าสัตว์ปีก
ของบริษัท ศรีโรจน์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 8/10 หมู่ที่ 1 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ตรวจพบว่ามีข้อบกพร่อง ซึ่งจะดำเนินการแก้ไขต่อไป.