349856

"ติดตาม และตรวจเยี่ยม เกษตรกรภายใต้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการโคเนื้อ-กระบือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดระนอง"
ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดระนอง ติดตาม และตรวจเยี่ยม เกษตรกรภายใต้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 และกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการ โคเนื้อ-กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ อำเภอเมืองระนอง และอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จากการลงพื้นที่ ได้รับทราบปัญหาของเกษตรกร ด้านราคาโคเนื้อ จะมีราคาต่ำ และปัญหาด้านต้นทุนอาหาร จะมีราคาสูงขึ้น.