7578

“ ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ”
วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการเลี้ยงสุกรหลุมวิถีใหม่
ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 และเกษตรกรเครือข่าย (นายโชติ ไทยเกิด และนายวีรพล หมวกทอง) อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จากการติดตามพบว่ามี สุกรของเกษตรกร 1 ราย มีปัญหาด้าน สุขภาพสัตว์ จึงได้ร่วมกำหนดแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกษตรกรนำไปดำเนินการต่อไป