607914

“ ติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ”
วันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา }
และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคุระบุรี เข้าร่วมประชุมหารือ กลุ่มเกษตรกร (นางภัทรานิษฐ์ วงศ์สุเมธ) และเกษตรกร (นายอำพล นุ่นตา)
อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์โดดเด่น วางแผนการผลิตและการตลาด