327585

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์  พันธุ์สนิท  ปศุสัตว์เขต 8 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนางานของหน่วยงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 26 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการส่วนฯ/หัวหน้าฝ่ายฯ
ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ปศุสัตว์จังหวัด 9 จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 11 ศูนย์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 6 ด่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 8
โดยมีการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี