7164

ส่วนสุขภาพสัตว์ร่วมออกหน่วยให้บริการเกษตรกรตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชัยบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ใกล้เคียง
ออกหน่วยให้บริการเกษตรกร ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง เป็นประธานเปิดงาน ณ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีเกษตรกรเข้ารับการบริการ จำนวนทั้งสิ้น 65 ราย ประกอบด้วย บริการคำแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์ บริการเวชภัณฑ์และคู่มือการเลี้ยงสัตว์ และบริการผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมว รวม 27 ตัว
แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 9 ตัว และแมว จำนวน 18 ตัว โดยมีกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ เข้าร่วมให้บริการในกิจกรรมดังกล่าวด้วย