177698

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกะปง ตรวจติดตามผู้ตรวจประเมิน
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน และตรวจฟาร์มสุกร โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ผลการตรวจ ประเมินผู้ตรวจรับรองฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะผู้ตรวจของกรมปศุสัตว์ ผลการตรวจ ฟาร์มสุกรโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่มีข้อแนะนำเพื่อให้ฟาร์มฯ พัฒนาให้ได้ตามหลักเกณฑ์ ด้านสิ่งแวดล้อม