S 4309207

วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8  โดยส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงาร่วมจัดอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร”การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่” จำนวน  10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และผ่านหลักสูตร
การอบรมทุกคน